Course System

课程体系

目标必达——年度经营计划的制定与企业业绩提升

一.本课程的目的(针对的问题)
 
1.年度经营计划不能只是“目标管理”
     
 
2.”目标管理“的基本假设:各部门做到最好=企业做好最好?
 
     

     

3.企业应该实施”方针管理“
4.何为”目标必达“?
 
 
5.年度经营计划必须包含两类方针
 
 
6.如何将企业方针落实到基层?
7.”目标管理“与”方针管理“的区别
 
 
8.企业的月度经营会议开得有效果吗?
 
 
9.日本企业基本都实施“方针管理”
 
 
 
10.本课程的重点内容
 
 
二.本课程的目标:
 
1.掌握制定“目标必达”的企业年度经营计划体系的思路和方法;
 
2.掌握将企业的战略方针通过“分解与连锁”转化为员工每天的行动,推动企业的变革;
 
3.掌握理性(逻辑性、客观性)转动PDCA循环的思维方式,避免PDCA循环“空转”。
 
 学员合影: